پیانو یاماها Csp 150 دست دوم

Piano yamaha Csp 150 stock